Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на „Бук Аутлет” ЕООД
В сила от 15.12.2019  
1.Обща информация
„Бук Аутлет” ЕООД Ви благодари за интереса към нашата платформа – thriftshop.bg. Искаме да Ви уверим, че защитата на личните Ви данни, както и на всякаква друга бизнес информация е наш приоритет. Ние обработваме лични данни доколкото са необходими за  предоставяните от нас услуги и само в съответствие със закона.
„Бук Аутлет” ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 
2. Информация относно администратора на лични данни 
Наименование„Бук Аутлет” ЕООД
ЕИК: BG205331814
Адрес:България, София, гр. София 1618, ул. Казбек № 53, вх.1 
Имейл: info@thriftshop.bg
Телефон: 0893361306/0899177698
3. Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование:Комисия за защита на личните данни
Седалище иадрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:029153 518                                                                                                                                      
Email: kzld@government.bg,kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
4. Обработване на лични данни
„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни. Напр. имена, адрес, телефонен номер, имейл адрес,които индивидуализират даден човек.
4.1   Категории лични данни, които се обработват „Бук Аутлет” ЕООД обработва следните Ваши индивидуализиращи данни: име, телефон и имейл.
„Бук Аутлет” ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
–   разкриват расов или етнически произход;-
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
–  генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
4.2. Принципи при обработване на лични данни
„Бук Аутлет” ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
1.законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
2.ограничение на целите на обработване само до уредените в закона;
3.съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
4.обработване само при получено Ваше съгласие като наш клиент (приемаме, че съгласието е получено при попълване на данните в нашата система) и само заизпълнение на поръчката Ви на книги;
5.цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво насигурност на личните данни;
6.ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.
4.3. Цели при обработване на лични данни
„Бук Аутлет” ЕООД обработва лични данни само във връзка с работата на онлайн платформата ни thriftshop.bg и за целите на предоставяне на книги наклиенти.
5. Трансфер на лични данни към трети отговорни лица
Лични данни можем да прехвърлим към трети отговорни лица само ако имаме законово задължение.
6. Колко време ще се запазват от нас Вашите лични данни?
Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо. Поддържаме конкретни политики и процедури за управление и съхранение на архивите, така че личните данни да бъдат изтривани след разумен срок, съгласно следните критерии за запазване:
– Запазваме данните Ви, докато имаме текущи взаимоотношения с Вас.
– Ще запазим данните Ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим услуги.
– Запазваме данните Ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне съответствие с нашите законови и договорни задължения.
7. Деца
Услугите, които „Бук Аутлет” ЕООД предоставя, не са насочени към деца под 16 години и са забранени заизползване на лица от тази категория. Когато лицето е под 16-годишна възраст,обработване на личните данни е законно само ако и доколкото съгласието е дадено от притежателя на родителска отговорност за детето.
8. Сигурност
„Бук Аутлет” ЕООД e задължен да пази тайна и да спазва разпоредбите на приложимите закони за защита на данните.Предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да гарантираме подходящ стандарт на защита на Вашите данни, които се администрират от нас, особено за рисковете на неволно или незаконно унищожаване, манипулиране, загуба, промяна,неразрешено разкриване или неоторизиран достъп. Мерките ни за сигурност се подобряват непрекъснато в съответствие с технологичното развитие.
9. Бисквитки (Cookies)
thriftshop.bg не използва бисквитки.
10.  Вашите права ·       
Право на достъп
Имате право да изискате и получите от нас потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Имате право да получите достъп до данните,свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането,обработването и съхранението на личните Ви данни„Бук Аутлет” ЕООД Ви предоставя при поискване,копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно.·        
Право на коригиране или допълване
Вие можете да коригирате или допълните неточновъведени или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до насна : info@thriftshop.bg ·        
Право на ограничаване
Имате право да изискате от нас да ограничим обработването на свързаните с Вас данни, когато са налице законовите основания за това.·   
Право на възражение
Вие можете давъзразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Бук Аутлет” ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. ·        
Право на оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни  
Ако не желаете всички или част от Вашите личниданни да продължат да бъдат обработвани от нас за конкретна или за всички целина обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си заобработка чрез искане в свободен текст или на посочения емайл адрес – info@thriftshop.bg .·       
 Право на обжалване пред компетентния надзорен орган
В случай на нарушаванена правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита наличните данни в Република България (вж. т.3 от настоящата политика).
11. Промяна в политиката за защита на личните данни
„Бук Аутлет” ЕООД си запазва правото да прави промени в мерките за сигурност и защита на данните, доколкототова е необходимо поради техническото развитие. В тези случаи ние ще адаптираме съответно нашата политика за защита на данните.