Политика за защита на личните данни

„Бук Аутлет“ ЕООД с ЕИК 205331814 и адрес на управление: гр. София 1618, ул. Казбек 53, вх.1 , тел. 0899177698, e-mail: info@thriftshop.bg и уебсайт: thriftshop.bg, 

осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-долу наричан GDPR.

Настоящата информация има цел да информира Клиентите и всички заинтересовани трети лица за всички аспекти на обработката личните им данни от „Бук Аутлет“ ЕООД и относно правата, които лицата имат във връзка с тази обработка.

Информация относно „Бук Аутлет“ ЕООД, което обработва Вашите данни:

„Бук Аутлет“ ЕООД 
ЕИК: 205331814
Адрес на управление: гр. София 1618, ул. Казбек 53, вх.1
Адрес за кореспонденция: гр. София 11618, ул. Казбек 53, вх.1
Телефон: 0899177698
е-mail: info@thriftshop.bg
Уебсайт: thriftshop.bg
Лице за защита на данните: Симеон Живков

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-559 – Отдел „Контрол и административно-наказателни производства”
факс: 02/91-53-525
e-mail: kzld@cpdp.bg 
уебсайт: https://www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Чл. 1. „Бук Аутлет“ ЕООД събира и обработва лични данни във връзка с използването на доставки чрез интернет платформа thriftshop.bg и сключване на договори, и по-конкретно въз основа на едно или повече от следните основания:

– Изрично получено съгласие от Клиента;
– Изпълнение на задълженията на „Бук Аутлет“ ЕООД по договор с Клиента;
– За спазване на законово задължение на/от/към „Бук Аутлет“ ЕООД;
– За целите на легитимните интереси на „Бук Аутлет“ ЕООД или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) „Бук Аутлет“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Клиентът предоставя във връзка с използването на интернет платформа thriftshop.bg и сключване на договор с „Бук Аутлет“ ЕООД, както и за следните цели:

– създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на интернет платформата;
– индивидуализация на страна по договора;
– счетоводни цели;
– статистически цели;
– защита на търговската сигурност;
– обезпечаването на изпълнението на договора, с цел предоставяне на поръчаната стока;
– изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Клиента желание.

(2) „Бук Аутлет“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на личните данни:

– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
– ограничаване на целите за обработване;
– относимост, съответна на целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
– точност и актуалност на данните;
– ограничаване на съхранение, с оглед на постигане на целите;
– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни „Бук Аутлет“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните свои легитимни интереси:

– изпълнение на своите задължения към НАП и други държавни и общински органи и институции.

Видове лични данни, които събира, обработва и съхранява „Бук Аутлет“ ЕООД

Чл. 3. (1) „Бук Аутлет“ ЕООД извършва следните операции с предоставените от Клиента лични данни:

– Регистрация на Клиента и изпълнение на договора за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е извършване на доставка на закупени стоки.
– Изпращане на информация – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на имейли с информация за доставката, специални предложения и промоции (при изрично заявено желание) до Клиента.
– Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от Клиента за стоките, за които може да се упражнят тези права.

(2) „Бук Аутлет“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

– разкриват етнически или расов произход;
– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) „Бук Аутлет“ ЕООД събира личните данни само от лицата, за които те се отнасят и не извършва автоматизирано вземане на решения на база лични данни.

Чл. 4. (1) „Бук Аутлет“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и основания:

– Индивидуализиращи Клиента данни съгласно Общите договорни условия;
– Целта, за която се събират данните е осъществяване на връзка с Клиента и изпращане на информация към него;

(2) С приемането на Общите договорни условия и с регистрацията в интернет платформата или при сключването на писмен договор, между „Бук Аутлет“ ЕООД и Клиента се създава договорно отношение, на което основание „Бук Аутлет“ ЕООД обработва лични данни.

Данните на Клиента за изпращане на имейли се обработват въз основа на дадено от същия изрично съгласие.

Данни за извършване на доставка

Чл. 5. (1) Целта, за която се събират данните е изпълнение на задължения на „Бук Аутлет“ ЕООД по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.

(2) С приемането на Общите договорни условия между „Бук Аутлет“ ЕООД и Клиента се създава договорно отношение, на което основание „Бук Аутлет“ ЕООД обработва личните данни на Клиента.

Срок на съхранение на личните данни

Чл. 6. (1) „Бук Аутлет“ ЕООД съхранява личните данни на Клиента за срок не по-дълъг от съществуването на профила му в интернет платформата.

(2) След заличаване на профила на Клиента или приключване на поръчката, „Бук Аутлет“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни на Клиента без ненужно забавяне, или да ги анонимизира – т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива личността на Клиента).

(3) „Бук Аутлет“ ЕООД съхранява личните данни на Клиента, предоставени във връзка с направени поръчки за срок от 10 години за целите на защита на правните интереси на „Бук Аутлет“ ЕООД при евентуални съдебни/административни спорове с потребители. Счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(4) „Бук Аутлет“ ЕООД се ангажира да уведоми Клиента, в случай че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните му с оглед изпълнение на нормативно задължение или легитимни интереси на „Бук Аутлет“ ЕООД и др.

(5) „Бук Аутлет“ ЕООД съхранява личните данни за които има нормативно изискване за съхранение съгласно приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срок на съществуване на профила или времето на приключване на поръчката.

(6) Паролите, с които са защитени личните данни на Клиента са в криптиран вид.

Предаване на лични данни за обработване

Чл. 7. (1) „Бук Аутлет“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на лица, обработващи лични данни, с оглед на изпълнението на целите за обработване, с които същите се съгласили, и при спазване на изискванията на GDPR.

(2) „Бук Аутлет“ ЕООД поема ангажимент да уведоми Клиента, тогава когато трябва да предаде легитимно част или всички лични данни на трети лица или органи.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните данни

Чл. 8. (1) Ако Клиентът не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат обработвани от „Бук Аутлет“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Клиентът може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, отправено на имейл info@thriftshop.bg

(2) „Бук Аутлет“ ЕООД има право по всяко време да поиска Клиентът да удостовери своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за покупко-продажба Клиентът може да разглежда стоките, но не и да поръчва същите.

(4) Ако има направена поръчка, която е в процес на обработване, то най-ранният момент, в който Клиента може да оттегли съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

(5) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което „Бук Аутлет“ ЕООД е извършвало до този момент.

Право на достъп

Чл. 9. (1) Клиентът има право да иска и получи потвърждение дали се обработват негови лични данни и може по всяко време да види в своя профил, ако е регистрирал такъв , данните, които се обработват.

(2) Клиентът има право да получи достъп до неговите данни, както и до данните, отнасящи се до събиране, обработване и съхраняване на личните му данни.

(3) „Бук Аутлет“ ЕООД предоставя на Клиента при поискване копие от обработваните негови лични данни. Копието се изготвя в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Бук Аутлет“ ЕООД има право да наложи обезщетителна такса за обслужване в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Клиентът може да коригира или попълни неточните или непълните лични данни, свързани с него – директно в профила си, ако е регистрирал такъв, или с отправяне на писмено искане, адресирано до „Бук Аутлет“ ЕООД.

Право на изтриване на лични данни („Да бъдеш забравен“)

Чл. 11. (1) Клиентът има правото да поиска изтриване на част или всички свързани с него лични данни, а „Бук Аутлет“ ЕООД има задължение да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– Клиентът оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
– Клиентът възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство на РБългария;
– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) „Бук Аутлет“ ЕООД няма задължение да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство, или за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на правомощия, които са предоставени на „Бук Аутлет“ ЕООД;
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото на изтриване на лични данни „Бук Аутлет“ ЕООД изтрива всички данни, с изключение на следната информация:

– информация, която е необходима, за да удостовери, че искането за изтриване на лични данни е изпълнено – имейл, IP адрес;
– техническа информация за функционирането на интернет платформата, каквато не може да се свърже по никакъв начин с личността на Клиента;
– електронна поща, с която Клиентът е осъществил комуникация с „Бук Аутлет“ ЕООД.

(4) За да упражни правото си на изтриване на лични данни, Клиентът е необходимо да предприеме следните стъпки:

– Да подаде заявка по и-мейл;
– Да се легитимира като притежател на съответните права.

(5) След като удостовери идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните, в съответствие с посочените по-горе стъпки „Бук Аутлет“ ЕООД ще изтрие всички данни, които обработваме за Клиента.

(6) Ако има направена от Клиента поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който същият може да поиска изтриване на личните данни, е при успешното завършване на поръчката.

(7) „Бук Аутлет“ ЕООД не изтрива данни, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени претенции и/или за доказване на права.

Право на ограничаване

Чл. 12. (1) Клиентът има право да иска от „Бук Аутлет“ ЕООД да ограничи обработване на свързаните с него данни, при условие, че:

А. Клиентът оспори точността на предоставените личните данни, като предостави срок, който позволява на „Бук Аутлет“ ЕООД да провери точността на личните данни;

Б. Обработването е неправомерно, но Клиентът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

В. „Бук Аутлет“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Клиентът ги изисква, с цел да установи, упражнявани или защити на свои правни претенции;

Г. Клиентът е възразил срещу обработването и се очаква проверка дали законните основания на „Бук Аутлет“ ЕООД има преимущество пред интересите на Клиента.

(2) В случай на упражняване на правото на ограничаване, „Бук Аутлет“ ЕООД прекратява обработката на данните, но не премахва заявките, които Клиентът е направил.

Право на преносимост

Чл. 13. При условие, че Клиентът е дал съгласие за обработване на негови лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договор, или ако данните се обработват по автоматизиран начин, същият разполага след като се легитимира с право да поиска от „Бук Аутлет“ ЕООД да му предостави съответните лични данни и да ги прехвърли към друг администратор на лични данни;

Лица, на които се предоставят личните данни

Чл. 14. (1) За целите на обработване на личните данни и осъществяване на сделките „Бук Аутлет“ ЕООД може да предостави данни на следните лица:

1. Обработващ лични данни – с цел подготовка и предаване на стоката към доставчик.

2. Оператор – доставчик (Еконт, Спиди и т.н.) – с цел физическо извършване на доставка до адреса, посочен от Клиента.

(2) „Бук Аутлет“ ЕООД прави възможното, но не носи отговорност по отношение на независимите трети лица и доколко същите спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните данни.

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата на Клиента съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, Клиентът има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-559 – Отдел „Контрол и административно-наказателни производства”
Уебсайт: www.cpdp.bg

Чл. 16. „Бук Аутлет“ ЕООД може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.